Spoločnosť SABEX + s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
 
 
Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
 
Prevádzkovateľ SABEX + s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice – mestská časť Juh, má v zmysle zákona o ochrane osobných údajov postavenie prevádzkovateľa (ďalej len ,,prevádzkovateľ“) a vystupuje pri spracúvaní osobných údajov svojich zamestnancov, klientov, zákazníkov alebo obchodných partnerov (ďalej len ,,dotknutá osoba“) ako prevádzkovateľ informačných systémov a databáz.
 
Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
 
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ,,nariadenie“), a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Právnym základom spracúvania osobných údajov je nariadenie o ochrane osobných údajov, zákon o ochrane osobných údajov, osobitné právny predpisy a súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov.
 
V prípade, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje priamo vykonateľný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákon o ochrane osobných údajov alebo osobitný zákon je prevádzkovateľ v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov oprávnený spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby.
 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon. Ak zoznam alebo rozsah osobných údajov nie je ustanovený, prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania pri dodržaní základných povinností podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.
 
 
Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné údaje možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie
SABEX + s.r.o. IFNORMAČNÁ POVINNOSŤ Ochrana osobných údajov
 
 
2  Vlastníctvo subjektu SABEX + s.r.o. NEKOPÍROVAŤ!
 
strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak.
 
 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak: a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby, b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, c) predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov, d) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne zverejnené, e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, pričom to neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona.
 
Ak sa vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov ustanovený v priamo vykonateľnom právne záväznom akte Európskej únie, medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, v zákone o ochrane osobných údajov a osobitnom zákone nedajú vopred konkrétne určiť jednotlivé osobné údaje, ktoré majú byť predmetom spracúvania, zoznam osobných údajov možno nahradiť rozsahom osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný pri takomto spracúvaní osobných údajov postupovať podľa zákona o ochrane osobných údajov okrem tých prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje na účely súdneho konania a v súvislosti s ním.
 
V prípade, ak sa na spracúvanie osobných údajov neuplatňuje nariadenie o ochrane osobných údajov alebo zákon o ochrane osobných údajov, je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby.
 
Prevádzkovateľ získava súhlas dotknutej osoby bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.
 
V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi na účely potrebné pre poskytovanie služieb alebo napĺňanie zákonných povinností je prevádzkovateľ oprávnený upozorniť dotknutú osobu s možnými následkami neposkytnutia osobných údajov.
SABEX + s.r.o. IFNORMAČNÁ POVINNOSŤ Ochrana osobných údajov
 
 
3  Vlastníctvo subjektu SABEX + s.r.o. NEKOPÍROVAŤ!
 
 
Dotknuté osoby súhlasia s tým aby prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov poveril takýmto spracúvaním sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Po skončení účelu spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ tieto zákonne získané osobné údaje dotknutých osôb zlikviduje v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi a v súlade s interným predpisom prevádzkovateľa.
 
Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
 
Prevádzkovateľ rešpektuje Vaše súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.
 
Prevádzkovateľ potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovanie služieb najvyššej kvality.
 
Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi.
 
Jednak ide o osobné údaje svojich zamestnancov na účely personálnej a mzdovej agendy, a s tým súvisiacich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.
 
Prevádzkovateľ ďalej spracúva aj osobné údaje svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov za účelom zabezpečovania svojej podnikateľskej činnosti s prihliadnutím na záujmy svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov.
 
Prevádzkovateľ ďalej získava osobné údaje prostredníctvom kamerového systému, ktorý ďalej nijak nespracúva a je vyhotovovaný len za účelom prípadného objasnenia neoprávnených konaní voči prevádzkovateľovi, alebo osôb pohybujúcich sa v priestoroch, v ktorých prevádzkovateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.
 
K spracúvaniu osobných údajov za iným účelom u prevádzkovateľa nedochádza, čo znamená, že prevádzkovateľ zhromažďuje, uchováva a spracúva len osobné údaje dotknutých osôb, ktoré potrebuje za účelom naplnenia svojich poskytovaných služieb. Poskytnuté osobné údaje sú prísne chránené proti zneužitiu zo strany tretích neoprávnených subjektov, a to prostriedkami zadokumentovanými v prijatej vnútropodnikovej smernici o ochrane osobných údajov  v zmysle nariadenia o ochrane osobných údajov a zákona o ochrane osobných údajov.
 
 
Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ dodržiava základné povinnosti vyplývajúce z nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov medzi ktoré patria aj nasledovné povinnosti.
 
Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje využíva vždy na vopred stanovený účel spracúvania, ktorý je jasný, jednoznačne a konkrétne vymedzený, pričom je v súlade
SABEX + s.r.o. IFNORMAČNÁ POVINNOSŤ Ochrana osobných údajov
 
 
4  Vlastníctvo subjektu SABEX + s.r.o. NEKOPÍROVAŤ!
 
s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 
 
Prevádzkovateľ vždy vymedzuje podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby nedošlo k obmedzeniu práv dotknutej osoby ustanovených zákonom.
 
Prevádzkovateľ získava len také osobné údaje dotknutých osôb, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.
 
Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby sa osobné údaje dotknutých osôb spracúvali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli vopred zhromaždené.
 
Prevádzkovateľ je povinný spracúvať len správne, úplne a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania. Nesprávne a neúplne osobné údaje je prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť, ak ich nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne, prevádzkovateľ tieto osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje.
 
Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
 
Prevádzkovateľ predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil. Po skončení vymedzeného účelu je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe. Takto spracúvané osobné údaje prevádzkovateľ nemôže použiť na podporu opatrení alebo rozhodnutí prijatých proti dotknutej osobe na obmedzenie jej základných práv a slobôd.
 
Sprostredkovatelia:   Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše osobné údaje tretím osobám v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a za účelom ich zhromažďovania, v rozpore s Vašimi záujmami alebo pokynmi, a tretej osobe sú poskytované len v rámci  uvedeného účelu.
 
Prevádzkovateľ pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb.
 
Prevádzkovateľ čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. 
 
SABEX + s.r.o. IFNORMAČNÁ POVINNOSŤ Ochrana osobných údajov
 
 
5  Vlastníctvo subjektu SABEX + s.r.o. NEKOPÍROVAŤ!
 
Prevádzkovateľ zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupoval tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.
 
Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľmi v zmysle nariadenia o ochrane osobných údajov a zákona o ochrane osobných údajov písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 
 
Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov:
 
Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na dosiahnutie stanoveného účelu. Ide o rozsah osobných údajov stanovených osobitnými právnymi predpismi alebo v rozsahu súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov. Všetky účely, na ktoré prevádzkovateľ spracúva osobné údaje sú vymenované a bližšie popísané v tomto dokumente. 
 
Prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté dobrovoľne a v nevyhnutnej miere, samotnou dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi nad rámec osobitných zákonov je pritom dobrovoľné.
 
Lehoty uchovávania osobných údajov:
 
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje získané na právnom základe súhlasu po dobu uvedenú v konkrétnom súhlase so spracúvaním osobných údajov.
 
V prípade právneho základu oprávneného záujmu sa osobné údaje dotknutých osôb uchovávajú po dobu uvedenú v tejto informačnej povinnosti, pri konkrétnych účeloch spracúvania.
 
V prípade, ak je právnym základom verejný záujem, tak sa osobné údaje uchovávajú po zákonom stanovené lehoty pre konkrétne účely získavania a uchovávania osobných údajov.
 
Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
 
Prevádzkovateľ spracúva vo svojich archívoch a informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.
 
Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.
 
SABEX + s.r.o. IFNORMAČNÁ POVINNOSŤ Ochrana osobných údajov
 
 
6  Vlastníctvo subjektu SABEX + s.r.o. NEKOPÍROVAŤ!
 
Prevádzkovateľ nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu a za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii. 
 
 
Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov:
 
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.   Vyššie uvedené práva dotknutej osoby podľa písmena e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 
Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi právo namietať voči: a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.
 
Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o
SABEX + s.r.o. IFNORMAČNÁ POVINNOSŤ Ochrana osobných údajov
 
 
7  Vlastníctvo subjektu SABEX + s.r.o. NEKOPÍROVAŤ!
 
neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 
Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má ďalej právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo len v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 
Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo: a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.
 
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 
SABEX + s.r.o. IFNORMAČNÁ POVINNOSŤ Ochrana osobných údajov
 
 
8  Vlastníctvo subjektu SABEX + s.r.o. NEKOPÍROVAŤ!
 
Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
 
Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 
Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 
Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  
SABEX + s.r.o. IFNORMAČNÁ POVINNOSŤ Ochrana osobných údajov
 
 
9  Vlastníctvo subjektu SABEX + s.r.o. NEKOPÍROVAŤ!
 
 
Prehľad účelov spracúvania osobných údajov a informácie s ich spracúvaním súvisiace 
 
Účel spracúvania – odvody do sociálnej poisťovne Prevádzkovateľ SABEX + s.r.o. Kontaktná osoba sabexplus@gmail.com Práva dotknutej osoby Právo na prístup k osobným údajom Áno Právo na opravu osobných údajov Áno Právo na vymazanie osobných údajov Nie Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Áno Právo na prenosnosť osobných údajov Áno Právo namietať spracúvanie osobných údajov Nie Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Áno Informácie o spracúvaných údajoch Kategórie dotknutých osôb  Zamestnanci, ich manželia/manželky,  vyživované deti, blízke osoby Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje, identifikačné údaje, kontaktné údaje Doba uchovávania osobných údajov 10 rokov Kategórie príjemcov Sociálna poisťovňa a iné subjekty zo zákona vyplývajúce, externá účtovnícka spoločnosť Prenos do tretej krajiny Nie Oprávnený záujem Nie Automatizované a individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania Nie Poskytovanie osobných údajov vo vzťahu k povinnosti zamestnávateľa evidovať zamestnanca v sociálnej poisťovni a odvádzať za neho zákonom stanovené odvody, je zákonnou požiadavkou v súlade so zákonmi č. 461/2003 Z.z., č. 43/2004 Z.z. a 650/2004 Z.z.  
 
 
SABEX + s.r.o. IFNORMAČNÁ POVINNOSŤ Ochrana osobných údajov
 
 
10  Vlastníctvo subjektu SABEX + s.r.o. NEKOPÍROVAŤ!
 
 
Účel spracúvania – odvody do zdravotnej poisťovne Prevádzkovateľ SABEX + s.r.o. Kontaktná osoba sabexplus@gmail.com Práva dotknutej osoby Právo na prístup k osobným údajom Áno Právo na opravu osobných údajov Áno Právo na vymazanie osobných údajov Nie Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Áno Právo na prenosnosť osobných údajov Áno Právo namietať spracúvanie osobných údajov Nie Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Áno Informácie o spracúvaných údajoch Kategórie dotknutých osôb  Zamestnanci, ich manželia/manželky,  vyživované deti, blízke osoby Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje, identifikačné údaje, kontaktné údaje Doba uchovávania osobných údajov 10 rokov Kategórie príjemcov Sociálna poisťovňa a iné subjekty zo zákona vyplývajúce, externá účtovnícka spoločnosť Prenos do tretej krajiny Nie Oprávnený záujem Nie Automatizované a individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania Nie Poskytovanie osobných údajov vo vzťahu k povinnosti zamestnávateľa evidovať zamestnanca v zdravotnej poisťovni a odvádzať za neho zákonom stanovené odvody, je zákonnou požiadavkou v súlade so zákonmi č. 580/2004 Z.z a 39/2015 Z.z. 
 
 
SABEX + s.r.o. IFNORMAČNÁ POVINNOSŤ Ochrana osobných údajov
 
 
11  Vlastníctvo subjektu SABEX + s.r.o. NEKOPÍROVAŤ!
 
 
Účel spracúvania – dodávateľské a odberateľské objednávky a zmluvy Prevádzkovateľ SABEX + s.r.o. Kontaktná osoba sabexplus@gmail.com Práva dotknutej osoby Právo na prístup k osobným údajom Áno Právo na opravu osobných údajov Áno Právo na vymazanie osobných údajov Áno Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Áno Právo na prenosnosť osobných údajov Áno Právo namietať spracúvanie osobných údajov Áno Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Áno Informácie o spracúvaných údajoch Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby - klienti
Kategórie osobných údajov
Meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo,  e-mailová adresa a iné poskytnuté údaje dotknutej osoby potrebné pre zákonné uzatvorenie objednávok a zmlúv Doba uchovávania osobných údajov 10 rokov Kategórie príjemcov Uvedené údaje sa neposkytujú  Prenos do tretej krajiny Nie Oprávnený záujem Nie Automatizované a individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania Nie Poskytovanie osobných údajov vo vzťahu k vykonávaniu dojednaných úkonov u zákazníkov a zabezpečenie efektívneho a správneho poskytovania služieb je zákonným spracúvaním osobných údajov na základe zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení a doplnení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení a doplnení neskorších predpisov. Získavané údaje sú potrebné pre vytváranie objednávok a dojednávanie zmlúv, bez ktorých by nebolo možné previesť konkrétne úkony, ktoré súvisia s činnosťou prevádzkovateľa alebo ktoré dotknuté osoby žiadajú. 
 
 
SABEX + s.r.o. IFNORMAČNÁ POVINNOSŤ Ochrana osobných údajov
 
 
12  Vlastníctvo subjektu SABEX + s.r.o. NEKOPÍROVAŤ!
 
Účel spracúvania – kamerový systém Prevádzkovateľ SABEX + s.r.o. Kontaktná osoba sabexplus@gmail.com Práva dotknutej osoby Právo na prístup k osobným údajom Áno Právo na opravu osobných údajov Áno Právo na vymazanie osobných údajov Áno Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Áno Právo na prenosnosť osobných údajov Nie Právo namietať spracúvanie osobných údajov Nie Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Áno Informácie o spracúvaných údajoch
Kategórie dotknutých osôb
Fyzické osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore
Kategórie osobných údajov
Obrazový záznam týkajúci sa fyzického zjavu a tváre dotknutej osoby Doba uchovávania osobných údajov 6 mesiacov
Kategórie príjemcov
Orgány činné v trestnom konaní, súdy, policajné orgány Prenos do tretej krajiny Nie Oprávnený záujem Áno Automatizované a individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania Nie Vytváranie kamerového záznamu, ktorý monitoruje priestory predajne, priestory pohostinstva, maloobchodnej predajne a reštaurácie je oprávneným záujmom prevádzkovateľa, ktorým chce zvýšiť bezpečnosť svojich zamestnancov a zákazníkov a zvýšiť ochranu svojho majetku. Dotknuté osoby sú informované o tom, že priestor v ktorom sa nachádzajú je monitorovaný kamerovým systémom. 
 
 
SABEX + s.r.o. IFNORMAČNÁ POVINNOSŤ Ochrana osobných údajov
 
 
13  Vlastníctvo subjektu SABEX + s.r.o. NEKOPÍROVAŤ!
 
Účel spracúvania – BOZP Prevádzkovateľ SABEX + s.r.o. Kontaktná osoba sabexplus@gmail.com Práva dotknutej osoby Právo na prístup k osobným údajom Áno Právo na opravu osobných údajov Áno Právo na vymazanie osobných údajov Nie Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Áno Právo na prenosnosť osobných údajov Áno Právo namietať spracúvanie osobných údajov Nie Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Áno Informácie o spracúvaných údajoch Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby - zamestnanci
Kategórie osobných údajov
Meno a priezvisko, dátum narodenia, údaje o všeobecnom zdravotnom stave, zdravotná dokumentácia, rodné číslo, telefónne číslo, adresa Doba uchovávania osobných údajov 3 roky
Kategórie príjemcov
Štátne orgány ako inšpektorát práce, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a všeobecný lekár Prenos do tretej krajiny Nie Oprávnený záujem Nie Automatizované a individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania Nie Poskytovanie osobných údajov vo vzťahu k vykonávaniu úkonov spojených s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, požiarnou ochranou, pracovno-zdravotnou službou, je zákonnou požiadavkou prevádzkovateľa v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení a doplnení neskorších predpisov, zákonom č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane v znení a doplnení neskorších predpisov a zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení a doplnení neskorších predpisov.